Αρθρογραφία

Ευλογητός ει Χριστέ ο Θεός ημών

Ευλογητός ει Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους, τους αλιείς αναδείξας καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον, και δι αυτών, την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι.

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Ευλογητός ει Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους, τους αλιείς αναδείξας καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον, και δι αυτών, την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι.