Αγιολόγιο - Βίοι Αγίων

Η Οσία Ματρώνα

Σήμερα 9 Νοεμβρίου εορτάζει η Οσία Ματρώνα. Έζησε στα χρόνια των βασιλέων Μαρκιανού (450 – 457) και Λέοντα Θρακός η Μακέλλη (457 – 474). Καταγόταν από την Πέργη της Παμφυλίας και ανατράφηκε από γονείς πλούσιους και ευσεβείς. Σε κατάλληλη ηλικία παντρεύτηκε με κάποιον Δομέτιο (κατ’ άλλους Δομετιανό), με τον οποίο απόκτησε μία κόρη και κατά […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Σήμερα 9 Νοεμβρίου εορτάζει η Οσία Ματρώνα. Έζησε στα χρόνια των βασιλέων Μαρκιανού (450 – 457) και Λέοντα Θρακός η Μακέλλη (457 – 474). Καταγόταν από την Πέργη της Παμφυλίας και ανατράφηκε από γονείς πλούσιους και ευσεβείς.

Σε κατάλληλη ηλικία παντρεύτηκε με κάποιον Δομέτιο (κατ’ άλλους Δομετιανό), με τον οποίο απόκτησε μία κόρη και κατά τα χρόνια του Λέοντα του Θρακός ήλθαν οικογενειακά στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί συνδέθηκε με μία ευσεβή γυναίκα, την Ευγενία, και σύχναζε στους ιερούς ναούς, ποθώντας να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην λατρεία του θείου.

Έτσι εγκατέλειψε τον σύζυγό της, και την κόρη της αφού την εμπιστεύθηκε σε κάποια Σωσάννα, κατέφυγε στη Μονή του Βασιανού, μεταμφιεσμένη με το όνομα Βαβύλας. Άλλα καταζητούμενη από τον άνδρα της και αφού αποκαλύφθηκε το φύλο της, στάλθηκε από τον Βασιανό σε γυναικεία Μονή των Ιεροσολύμων.

Κατόπιν αναχώρησε και από εκει και πολλά μέρη αφού επισκέφθηκε, γριά πλέον, επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη. Τοποθετήθηκε από τον Βασιανό σε ιδιαίτερο μέρος (της Ματρώνης ονομαζόμενο αργότερα), όπου έκτισε Μονή, στην οποία μαζεύτηκαν αρκετές μοναχές.
Στη Μονή αυτή λοιπόν, έζησε με μεγάλη αρετή και πνευματική τελειότητα. Απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 100 χρονών.

Απολυτίκιον. Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Χριστόν αγαπήσασα, των αγαθών την πηγήν, Αγγέλων εζήλωσας, μετά σαρκός την ζωήν, Ματρώνα θεόπνευστε· συ γαρ συνεύνου φίλτρον, παριδούσα εμφρόνως, ήσχυνας τον Βελίαρ, τω πανσόφω σου τρόπω· διό της ακατάλυτου δόξης ηξίωσαι.

Κοντάκιον. Ήχος γ’. Η Παρθένος σήμερον.
Ανδρικώ εν σχήματι, μέσον ανδρών συμβιούσα, της ψυχής το φρόνημα, ανδρείον έδειξας Μήτερ· έτρεψας, τας των δαιμόνων φαλαγγαρχίας· εύφρανας, τας των Αγγέλων χοροστασίας, μεθ’ ων πρέσβευε Ματρώνα, υπέρ των πίστει ανευφημούντων σε.

Μεγαλυνάριον.
Έρωτι τρωθείσα τω θεικώ, συζύγου τον πόθον, υπερέδραμες ευπετώς, και του Παρακλήτου, επλούτησας την χάριν, Ματρώνα μακαρία, λαμπρώς βιώσασα.

πηγή: synaxarion.gr