Αρθρογραφία

Ο δεδοξασμένος Ιησούς καταδέχεται να άπτονται Αυτού οι μαθητές και να ερευνούν Αυτόν

Ο δεδοξασμένος Ιησούς, ο οποίος εις την Μαγδαληνή Μαρία είπε: «Μη μου άπτου», τώρα καταδέχεται να άπτονται Αυτού οι μαθητές και να ερευνούν Αυτόν! Ο αναφής Κύριος τώρα καταδέχεται να ψηλαφάται υπό των δούλων! … Ο Απόστολος Ιωάννης διά λογαριασμό και των άλλων Αποστόλων φωνάζει• « ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Ο δεδοξασμένος Ιησούς, ο οποίος εις την Μαγδαληνή Μαρία είπε: «Μη μου άπτου», τώρα καταδέχεται να άπτονται Αυτού οι μαθητές και να ερευνούν Αυτόν! Ο αναφής Κύριος τώρα καταδέχεται να ψηλαφάται υπό των δούλων! … Ο Απόστολος Ιωάννης διά λογαριασμό και των άλλων Αποστόλων φωνάζει• « ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν» (Α’ Ιωάν. α’ 1).

Νικόλαος Σωτηρόπουλος θεολόγος