Αγιολόγιο - Βίοι Αγίων

Ο Όσιος Στυλιανός ο Παφλαγόνας

Σήμερα 26 Νοεμβρίου εορτάζει ο Όσιος Στυλιανός ο Παφλαγόνας. Γιός πλουσίων γονέων (που γεννήθηκε στην Αδριανούπολη τον 7ο αιώνα, και ονομάστηκε Παφλαγόνας γιατί εκεί φυλασσόταν το τίμιο λείψανό του), διδάχτηκε νωρίς απ’ αυτούς να είναι εγκρατής και να θεωρεί το χρήμα μέσο για την ανακούφιση και περίθαλψη των φτωχών και των αρρώστων. Αφού έτσι ανατράφηκε, […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Σήμερα 26 Νοεμβρίου εορτάζει ο Όσιος Στυλιανός ο Παφλαγόνας.

Γιός πλουσίων γονέων (που γεννήθηκε στην Αδριανούπολη τον 7ο αιώνα, και ονομάστηκε Παφλαγόνας γιατί εκεί φυλασσόταν το τίμιο λείψανό του), διδάχτηκε νωρίς απ’ αυτούς να είναι εγκρατής και να θεωρεί το χρήμα μέσο για την ανακούφιση και περίθαλψη των φτωχών και των αρρώστων.

Αφού έτσι ανατράφηκε, και οι γονείς του πέθαναν, διαμοίρασε όλη την κληρονομιά του και πήγε σαν ασκητής στην έρημο, χωρίς να αποκόψει τον εαυτό του από τον κόσμο. Εισερχόταν στην κοινωνία για να βοηθήσει όποτε και όπως μπορούσε και κατέφευγε στην σπηλιά του για να ανανεωθεί Πνευματικά. Εκεί γνωρίστηκε με άλλους ασκητές, που ζούσε μαζί τους με αδελφική αγάπη, χριστιανική συγκατάβαση και επιείκεια. Δεν λύπησε ποτέ κανένα, μεγάλη του χαρά μάλιστα, ήταν να επαναφέρει την γαλήνη στις ταραγμένες ψυχές. Σύνθημά του τα όμορφα λόγια του Ιησού «άφετε τα παιδία και μη κωλύετε αυτά ελθείν προς με· των γαρ τοιούτων εστίν η βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. ιθ’ 14). Του εμπιστεύτηκαν τόσες οικογένειες την καθοδήγηση των παιδιών τους, που πραγματοποιούσε μαζί με τους συνασκητές του, δημιουργώντας αυτό που ονομάσθηκε «ο πρώτος παιδικός σταθμός στον κόσμο» (Ορθόδοξοι Άγιοι, Γ. Πούλου). Κάθε φορά που οι γονείς έφεραν προς αυτόν τα παιδιά τους, η αγαλλίαση του Οσίου ήταν πολύ μεγάλη.

Η φήμη της θαυμαστής ασκητικής του ζωής έφθασε μέχρι τις πόλεις, και πολλοί έτρεχαν να τον βρούν για να ζητήσουν απ’ αυτόν τις πνευματικές του οδηγίες.

Ο Όσιος Στυλιανός, παρά την ερημική ζωή του, έτρεφε στοργή και συμπάθεια προς τα παιδιά, που τόσο αγαπούσε και ο Κύριος. Αν, έλεγε, η ταπεινοφροσύνη αποτελεί θεμέλιο των αρετών, η παιδική ηλικία από τη φύση της είναι περισσότερο ενάρετη, απ’ ότι οι μεγαλύτεροι των φιλοσόφων. Ο Θεός βραβεύοντας το ιερό αυτό αίσθημά του, προίκισε τον Όσιο με το χάρισμα να θεραπεύει τα άρρωστα παιδιά και να καθίστα εύτεκνους, άτεκνες γυναίκες. Υπήρχε πλήθος ανθρώπων γύρω του που προσπάθησαν να «εμπορευθούν» το χάρισμά του, αλλά εκείνος ανρείτο κάθε απόπειρα να κερδίσει χρήματα, λέγοντας απλά, πως είχε ήδη πληρωθεί προκαταβολικά με τα δώρα του Αγίου Πνεύματος.

Πέθανε πλήρης ημερών αλλά και αρετών. Δεν του έλειπε ποτέ το χαμόγελο και, όταν πέθανε, λέγεται πως το πρόσωπό του έφερε ακόμα ένα αχνό χαμόγελο καθώς τον έθαβαν. Ένας στοργικός και αγαπημένος άνθρωπος του Θεού, ο Στυλιανός, είναι φυσικά, ιδιαίτερος προστάτης των παιδιών.

Απολυτίκιον. Ήχος γ’. Θείας πίστεως.
Στήλη έμψυχος, της εγκρατείας, στύλος άσειστος, της Εκκλησίας, Στυλιανέ ανεδείχθης μακάριε· ανατεθείς γαρ Θεώ εκ νεότητος, κατοικητήριον ώφθης του Πνεύματος. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Κοντάκιον. Ήχος δ’. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.
Αγιασθείς από μητρώας νηδύος, ώσπερ ο θείος Σαμουήλ θεοφόρε, ασκητικώς εδόξασας Χριστόν τον Θεόν· όθεν των ιασεων, ανεδείχθης ταμείον, και προστάτης ένθεος, νεογνών και νηπίων· ο γαρ Χριστός δεξάζει σε λαμπρώς, ον από βρέφους, Στυλιανέ εδόξασας.

Μεγαλυνάριον.
Στήλη θεοχάρακτος και σεπτή, αρετών ποικίλων, ο σος βίος πέλει ημίν, Στυλιανέ Πάτερ, θεοπρεπώς ρυθμίζων, ημών τας διανοίας, των ευφημούντων σε.

πηγή: synaxarion.gr