Αγιολόγιο - Βίοι Αγίων

Σύλληψις Αγίας Άννης

Σήμερα 9 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μας εορτάζει την σύλληψη της Αγίας Άννης, μητέρας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Κύριος μας, προετοιμάζοντας την επίγεια κατοικία Του, έστειλε άγγελο στο ταπεινό ζεύγος Ιωακείμ και Άννα για να προμηνύσει την γέννηση της Αγίας Παρθένου. Η Παρθένος Μαρία γεννήθηκε με θαυματουργό τρόπο, σύμφωνα με τις χριστιανικές παραδόσεις. Με τον τρόπο […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Σήμερα 9 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μας εορτάζει την σύλληψη της Αγίας Άννης, μητέρας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Κύριος μας, προετοιμάζοντας την επίγεια κατοικία Του, έστειλε άγγελο στο ταπεινό ζεύγος Ιωακείμ και Άννα για να προμηνύσει την γέννηση της Αγίας Παρθένου. Η Παρθένος Μαρία γεννήθηκε με θαυματουργό τρόπο, σύμφωνα με τις χριστιανικές παραδόσεις. Με τον τρόπο αυτό ο Θεός χάρισε στον Ιωακείμ και στην Άννα την Υπεραγία Θεοτόκο, μέσω της οποίας έμελλε να αποκτήσει σάρκα ο Ιησούς Χριστός.

Απολυτίκιον. Ήχος δ’.

Σήμερον της ατεκνίας δεσμά διαλύονται· του Ιωακείμ γαρ και της Άννης, εισακούων Θεός, παρ’ ελπίδα τεκείν αυτούς, σαφώς υπισχνείται Θεόπαιδα, εξ ης αυτός ετέχθη ο απερίγραπτος, βροτός γεγονώς, δι’ Αγγέλου κελεύσας βοήσαι αυτή· χαίρε Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου.

Έτερον Απολυτίκιον. Ήχος α’. Τον τάφον σου Σωτήρ.
Βουλή τη θεική, η θεόκλητος Άννα, δεσμών στειρωτικών, λυτρωθείσα εν γήρα, αξίως συνέλαβε, την τον Λόγον κυήσασαν· ην θεώμενος, Ιωακείμ ο θεόφρων, ανεβόησε· Τις ανυμνήσει Οικτιρμόν, βυθόν της προνοίας σου;

Κοντάκιον. Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον.

Εορτάζει σήμερον, η οικουμένη, την της Άννης σύλληψιν, γεγενημένην εκ Θεού· και γαρ αυτή απεκύησε, την υπέρ λόγον τον Λόγον κυήσασαν.

Έτερον Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ’. Τη υπερμάχω.

Την θεοχάλκευτον λυχνίαν και επτάφωτον

Τη θεική επαγγελία εκομίσασθε

Ιωακείμ τε και Άννα μετ’ ευφροσύνης.

Αλλ’ ως θείοι του Παντάνακτος Προπάτορες

Από πάσης ημάς ρύσασθε κακώσεως
Τους κραυγάζοντας, χαίροις ζεύγος θεόλεκτον.

Μεγαλυνάριον.
Σήμερον η Άννα η ευκλεής, φύσεως τοις νόμοις, συλλαμβάνει θεία βουλή, την τον Θεόν Λόγον, υπερφυώς τεκούσαν· την σύλληψιν ούν ταύτης φαιδρώς αινέσωμεν.

πηγή: synaxarion.gr