Αγιολόγιο - Βίοι Αγίων

Ο Όσιος Ιλαρίων ο Νέος

Σήμερα, 28 Μαρτίου, εορτάζει ο Όσιος Ιλαρίων. Διετέλεσε ηγούμενος της μονής Πελεκητής στην Τριγλία και διακρίθηκε για το ασκητικό του ήθος, το φιλόθεο ζήλο του, το χάρισμα της ελεημοσύνης και τους πνευματικούς αγώνες. Γι’ αυτό ο Άγιος Θεός τον προίκισε με το προορατικό χάρισμα. Ο Όσιος κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 754 μ.Χ. Απολυτίκιον. Ήχος […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Σήμερα, 28 Μαρτίου, εορτάζει ο Όσιος Ιλαρίων. Διετέλεσε ηγούμενος της μονής Πελεκητής στην Τριγλία και διακρίθηκε για το ασκητικό του ήθος, το φιλόθεο ζήλο του, το χάρισμα της ελεημοσύνης και τους πνευματικούς αγώνες. Γι’ αυτό ο Άγιος Θεός τον προίκισε με το προορατικό χάρισμα. Ο Όσιος κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 754 μ.Χ.

Απολυτίκιον. Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον.
Ιλαρότητι τρόπων καλλωπιζόμενος, ως καθαρώτατον σκεύος της επιπνοίας Χριστού, της ενθέου βιοτής εδείχθης έσοπτρον· όθεν αστράπτεις νοητώς, αρετών μαρμαρυγάς, Πατήρ ημών Ιλαρίων, προς απλανή οδηγίαν, και σωτηρίαν των ψυχών ημών.

Κοντάκιον. Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον.
Ως ελαία εύκαρπος, αναβλαστήσας, Ιλαρίων Όσιε, καθιλαρύνεις μυστικώς, τω σω ελαίω τους ψάλλοντας· χαίροις Οσίων, κανών απαρέγκλιτε.

Μεγαλυνάριον.
Έλεος και χάριν παρά Θεού, Πάτερ Ιλαρίων, ως τω θρόνω αυτού εστώς, αίτει θεοφόρε, ημίν καταπεμφθήναι, τοις επιγραφομένοις, θερμόν προστάτην σε.

πηγή: synaxarion.gr