Αγιολόγιο - Βίοι Αγίων

Ο Άγιος Αγάπιος ο Μάρτυρας και οι συν αυτώ μαρτυρήσαντες

Σήμερα, 15 Μαρτίου, εορτάζει ο Άγιος Αγάπιος. Καταγόταν από την Γάζα της Φοινίκης, οι Άγιοι Αλέξανδροι από την Αίγυπτο, οι Άγιοι Διονύσιοι από την Τρίπολη της Φοινίκης, ο Άγιος Πλησίον από την Αίγυπτο, ο Άγιος Ρωμύλος από τη Διόσπολη και ο Άγιος Τιμόλαος από τον Πόντο. Αυτοί, ενώ υπήρχε διωγμός, από πόθο για τον Χριστό, […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Σήμερα, 15 Μαρτίου, εορτάζει ο Άγιος Αγάπιος. Καταγόταν από την Γάζα της Φοινίκης, οι Άγιοι Αλέξανδροι από την Αίγυπτο, οι Άγιοι Διονύσιοι από την Τρίπολη της Φοινίκης, ο Άγιος Πλησίον από την Αίγυπτο, ο Άγιος Ρωμύλος από τη Διόσπολη και ο Άγιος Τιμόλαος από τον Πόντο.

Αυτοί, ενώ υπήρχε διωγμός, από πόθο για τον Χριστό, αφού έδεσαν τα χέρια τους, από μόνοι τους προσήλθαν στον ηγεμόνα της πόλεως των Καισαρέων που τότε βασάνιζε τους Χριστιανούς. Και αφού στάθηκαν ενώπιόν του, ομολόγησαν τους εαυτούς τους Χριστιανούς. Ο ηγεμόνας τους παρακάλεσε και τους απείλησε πολλές φορές, για να θυσιάσουν στα είδωλα, υποσχόμενος ότι θα δώσει δώρα και αξιώματα σε αυτούς, αν υπακούσουν η θα τους τιμωρήσει αν δεν αρνηθούν τον Χριστό. Επειδή όμως δεν μπόρεσε να τους πείσει να έλθουν προς το θέλημά του και να αρνηθούν την πατρώα ευσέβεια, τους βασάνισε σκληρά και τους αποκεφάλισε.

Έτσι παρέδωσαν τις Άγιες ψυχές τους στον Κύριο, στην Καισάρεια της Παλαιστίνης μεταξύ των ετών 284 – 305 μ.Χ.

Απολυτίκιον. Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Αγάπη του Κτίσαντος, πεπυρσευμένος τον νούν, χορείαν συνήθροισας, πανευκλεών Αθλητών, Αγάπιε ένδοξε· όθεν συν τούτοις Μάρτυς, αριστεύσας νομίμως, ξίφει τον σον αυχένα, συν αυτοίς απετμήθης· μεθ’ ων αεί εκδυσώπει, δούναι ημίν άφεσιν.

Κοντάκιον. Ήχος β’. Τοις των αιμάτων σου.
Ως αγαπήσας Χριστόν τον Θεόν ημών, των επιγείων απάντων ηλόγησε, Μαρτύρων χορός ο οκτάριθμος, και κεφαλάς εκτεμνόμενοι έκραζον· προσδέχου Οικτίρμον τους δούλους σου.

Μεγαλυνάριον.
Πόθω τετρωμένοι τω θεικώ, ήλασθε προθύμως, προς αγώνας μαρτυρικούς, και ανδρειοφρόνως, αισχύναντες τον όφιν, τρυγάτε Αθλοφόροι, καρπόν αθάνατον.

πηγή: synaxarion.gr