Αγιολόγιο - Βίοι Αγίων

Ο Όσιος Στέφανος ο Ομολογητής ο Νέος

Σήμερα 28 Νοεμβρίου εορτάζει ο Όσιος Στέφανος ο Ομολογητής ο Νέος. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και οι ευσεβείς γονείς του, Ιωάννης και Άννα, τον ανέθρεψαν κατά τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο. Όταν μεγάλωσε, μορφώθηκε αρκετά και αργότερα αναδείχθηκε ηγούμενος στο περίφημο όρος του Αγίου Αυξεντίου. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος εναντίον των αγίων εικόνων, όχι μόνο δε συμμορφώθηκε […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Σήμερα 28 Νοεμβρίου εορτάζει ο Όσιος Στέφανος ο Ομολογητής ο Νέος.

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και οι ευσεβείς γονείς του, Ιωάννης και Άννα, τον ανέθρεψαν κατά τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο. Όταν μεγάλωσε, μορφώθηκε αρκετά και αργότερα αναδείχθηκε ηγούμενος στο περίφημο όρος του Αγίου Αυξεντίου.

Όταν ξέσπασε ο πόλεμος εναντίον των αγίων εικόνων, όχι μόνο δε συμμορφώθηκε με τις αυτοκρατορικές διαταγές, αλλά και χαρακτήρισε αιρετικούς τους εικονομάχους βασιλείς.

Καταγγέλθηκε στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Κοπρώνυμο, ο οποίος ήλπιζε με την προσωπική του επιβολή, όταν τον έφερνε μπροστά του, να δαμάσει το φρόνημα του Στεφάνου. Συνέβη όμως το αντίθετο. Ο Στέφανος, από τους ανθρώπους με «πολλήν παρρησίαν εν πίστει τη εν Χριστώ Ιησού», δηλαδή με πολλή παρρησία και θάρρος στο να διακηρύττει την πίστη που ομολογούν όσοι είναι σε κοινωνία με τον Ιησού Χριστό, ήλεγξε αυστηρά κατά πρόσωπο τον Κοπρώνυμο. Αυτός τότε τον έκλεισε στη φυλακή και μετά από μέρες διέταξε να τον θανατώσουν.
Αφού, λοιπόν, τον έβγαλαν από την φυλακή, άρχισαν να τον λιθοβολούν και να τον κτυπούν με βαρεία ρόπαλα. Ένα ισχυρό κτύπημα στο κεφάλι έδωσε τέλος στη ζωή του Στεφάνου, το 767 μ.Χ. Κατόπιν το σώμά του το έριξαν στην θάλασσα, αλλά ευλαβείς χριστιανοί που το βρήκαν όταν τα κύματα το έφεραν στην παραλία, το έθαψαν με την αρμόζουσα τιμή.

Απολυτίκιον. Ήχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείαν άσκησιν, ενδεδειγμένος, σκεύος γέγονας, δικαιοσύνης, διαπρεπών ταίς σεπταίς αναβάσεσι· και του Χριστού την Εικόνα σεβόμενος, μαρτυρικής ηξιώθης φαιδρότητος. Θείε Στέφανε, εν όπλω ημάς στεφάνωσον, της θείας ευδοκίας τους υμνούντάς σε.

Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ’. Τη υπερμάχω.

Τον της Τριάδος εραστήν και μύστην ένθεον

Ως εν ασκήσει και αθλήσει διαλάμψαντα

Στεφανώσωμεν των ύμνων τω θείω στέφει·

Του Χριστού γαρ το εκτύπωμα σεβόμενος

Των ανόμων καταβέβληκε το φρύαγμα.
Όθεν είπωμεν, χαίροις ένδοξε Στέφανε.

Μεγαλυνάριον.
Αίμα της αθλήσεως της σεπτής, ιδρώσι κεράσας, θεοφόρε ασκητικοίς, ως εύπνοον μύρον, την παναγίαν κράσιν, προσήγαγες τω Λόγω, Όσιε Στέφανε.

πηγή: synaxarion.gr