Αγιολόγιο - Βίοι Αγίων

Ο Όσιος Τιμόθεος ο εν Συμβόλοις

Σήμερα, 21 Φεβρουαρίου, εορτάζει ο Όσιος Τιμόθεος. Όπως προκύπτει από τη σωζόμενη Ακολουθία αυτού, έζησε κατά την περίοδο της εικονομαχίας και καταδιώχθηκε από τους εικονομάχους. Ακολούθησε το μοναχικό βίο και εκάρη μοναχός σε πολύ νεαρή ηλικία. Ασκήτεψε θεοφιλώς και διέπρεψε στη σωφροσύνη και παρθενία γενόμενος δοχείο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Διακρίθηκε δε στην φιλανθρωπία […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Σήμερα, 21 Φεβρουαρίου, εορτάζει ο Όσιος Τιμόθεος. Όπως προκύπτει από τη σωζόμενη Ακολουθία αυτού, έζησε κατά την περίοδο της εικονομαχίας και καταδιώχθηκε από τους εικονομάχους. Ακολούθησε το μοναχικό βίο και εκάρη μοναχός σε πολύ νεαρή ηλικία. Ασκήτεψε θεοφιλώς και διέπρεψε στη σωφροσύνη και παρθενία γενόμενος δοχείο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Διακρίθηκε δε στην φιλανθρωπία και υπήρξε τροφή των πεινώντων και προστάτης των ορφανών.

Η αναφορά των Συναξαριστών στη διατύπωση «εν τοις Συμβόλοις» ίσως φανερώνει τον τόπο του ενταφιασμού του ιερού λειψάνου αυτού.

Ο Όσιος Τιμόθεος κοιμήθηκε με ειρήνη σε βαθύ γήρας.

Απολυτίκιον. Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον.
Φερωνύμως τιμήσας Θεόν Τιμόθεε, διά ζωής εναρέτου από παιδός ως σοφός, ετιμήθης παρ’ αυτού αξίως Όσιε· των γαρ ενθέων δωρεών, σκεύος ώφθης ιερόν, παρέχων ενί εκάστω, πολυτελείς χορηγίας, προς σωτηρίαν των ψυχών ημών.

Κοντάκιον. Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον.
Ως αστήρ πολύφωτος εκ της Εώας, αναλάμψας ηύγασας, εν ταίς καρδίαις των πιστών, τας αρετάς των θαυμάτων σου, θαυματοφόρε, παμμάκαρ Τιμόθεε.

Μεγαλυνάριον.
Άρας τον σταυρόν σου από παιδός, ίχνεσι του Λόγου, επορεύθης ασκητικώς, και της απαθείας, την έλλαμψιν πλουτήσας, παθών ημάς αχλύος, ρύσαι Τιμόθεε.

πηγή: synaxarion.gr