Αγιολόγιο - Βίοι Αγίων

Σύναξις Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των Ασωμάτων και Ουράνιων Δυνάμεων

Η Εκκλησία μας σήμερα, 8 Νοεμβρίου, γιορτάζει την Σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, καθώς και των υπολοίπων Ασωμάτων και Ουρανίων Αγγελικών Ταγμάτων. Η Αγία Γραφή, αναφέρει σε πολλά σημεία την επικοινωνία των ανθρώπων με τους αγγέλους και ιδιαίτερα με τους επικεφαλείς των αγγελικών ταγμάτων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Συγκεκριμένα, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εμφανίσθηκε στον Αβραάμ […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Η Εκκλησία μας σήμερα, 8 Νοεμβρίου, γιορτάζει την Σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, καθώς και των υπολοίπων Ασωμάτων και Ουρανίων Αγγελικών Ταγμάτων. Η Αγία Γραφή, αναφέρει σε πολλά σημεία την επικοινωνία των ανθρώπων με τους αγγέλους και ιδιαίτερα με τους επικεφαλείς των αγγελικών ταγμάτων Μιχαήλ και Γαβριήλ.

Συγκεκριμένα, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εμφανίσθηκε στον Αβραάμ για να σώσει τον Ισαάκ, τον οποίο ήταν έτοιμος να θυσιάσει κατ’ εντολή του Θεού, που θέλησε να δοκιμάσει έτσι την πίστη του δούλου του Αβραάμ, στον Λωτ, για να τον σώσει όταν ο Θεός αποφάσισε να καταστρέψει τα Γόμορα, στον Πατριάρχη Ιακώβ, στον μάντη Βαρλαάμ, στον Ιησού του Ναυή. Επίσης ο Μιχαήλ, ήταν αυτός που οδήγησε τον λαό του Ισραήλ στη φυγή από την Αίγυπτο. Οι άγιες Γραφές αναφέρουν ακόμη πολλά θαύματα, τα οποία επιτέλεσε ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ.

Ο δε Γαβριήλ ήταν αυτός που ανήγγειλε στην Παρθένο Μαρία το χαρμόσυνο γεγονός της γέννησης του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα του κόσμου. Και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, συναντάμε τους Αγγέλους να μεταφέρουν στους ευσεβείς ανθρώπους το θέλημα του Θεού, που αποβλέπει πάντα στην προστασία και στην λύτρωσή μας.

Σύναξις Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των Ασωμάτων και Ουράνιων Δυνάμεων

Απολυτίκιον. Ήχος δ’. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Των ουρανίων στρατιών Αρχιστράτηγοι, δυσωπούμεν υμάς ημείς οι ανάξιοι, ίνα ταίς υμών δεήσεσι τειχίσητε ημάς, σκέπη των πτερύγων, της αύλου υμών δόξης, φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βοώντας· Εκ των κινδύνων λυτρώσασθε ημάς, ως Ταξιάρχαι, των άνω Δυνάμεων.

Έτερον Απολυτίκιον των εννέα Ταγμάτων. Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.
Της ανάρχου Τριάδος λειτουργοί οι ασώματοι, των ακαταλύπτων οι πρώτοι, μυστηρίων εκφάντορες, συν Θρόνοις Χερουβείμ και Σεραφείμ, Δυνάμεις Εξουσίαι και Αρχαί, Κυριότητες Αρχάγγελοι οι λαμπροί, και Άγγελοι υμνείσθωσαν. Δόξα τω υποστήσαντι υμάς, δόξα τω καταλάμποντι, δόξα τω υμνουμένω δι’ υμών, τρισαγίοις ασμασι.

Κοντάκιον. Ήχος β’.
Αρχιστράτηγοι Θεού, Λειτουργοί θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγοί, και άρχηγοι Ασωμάτωv, το συμφέροv ημίv αιτήσασθε, και το μέγα έλεος, ως τωv Ασωμάτων Αρχιστράτηγοι.

Μεγαλυνάριον.
Πρόκριτοι Δυνάμεων νοερών, Μιχαήλ πρωτάρχα, και λαμπρόμορφε Γαβριήλ, συν ταίς ουρανίαις, αιτείτε στρατηγίαις, ημίν καταπεμφθήναι, το μέγα έλεος.

πηγή: synaxarion.gr